SNFs publikasjonsserier


Type/nr Tittel og forfatter Last ned gratis
R11/16 Evaluation of the StoNED Method for Benchmarking and Regulation of Norwegian Electricity Distribution Companies
Endre Bjørndal and Mette Bjørndal
last ned
 

Dette notatet er en underveisrapportering fra et prosjekt om tilknytningsformer i arbeidslivet. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Fafo (hovedansvarlig) og SNF, og er finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet. Vi gjør rede for resultatene fra en survey av 1268 norske virksomheter. Notatet tar for seg to hovedtemaer:
1. Bruken av atypiske tilknytningsformer for arbeid; midlertidige ansettelser, innleie av arbeidskraft, bruk av oppdragstakere/frilansere og kjøp av tjenester
2. Effekten av lovendringen om midlertidige ansettelser fra 1. juli 2015

 
Pris NOK 190,-  
Språk Skrevet på Norsk