SNF publications


Journal Title and author
Transportation Research Part A, 95 (2017), 1-12 Does fuel efficiency pay? Empirical evidence from the drybulk timecharter market revisited
Adland, R.O., Alger, H., Banyte, J. and Jia, H.
 

Rapporten drøfter samfunnsøkonomiske og konkurransepolitiske effekter av markedsreguleringene for jordbruksvarer. Det skisseres mulige endringer med tanke på effektivitetsforbedringer som kan kommer bønder, forbrukere og skattebetalere til gode. Mer markedsbaserte løsninger er et fellestrekk ved endringene som drøftes, men under ulike forutsetninger om importkonkurranse.