SNF publications


Journal Title and author
Applied Economics (2017) Market integration between wild and farmed seabream and seabass in Spain (DOI: 10.1080/00036846.2017.1287856)
Bjørndal, T. and Guillen, J.
 

Rapporten drøfter samfunnsøkonomiske og konkurransepolitiske effekter av markedsreguleringene for jordbruksvarer. Det skisseres mulige endringer med tanke på effektivitetsforbedringer som kan kommer bønder, forbrukere og skattebetalere til gode. Mer markedsbaserte løsninger er et fellestrekk ved endringene som drøftes, men under ulike forutsetninger om importkonkurranse.