Flere nyheter


04-11-2016 Ny rapport om arbeidslivskriminalitetTverr-etatlig samarbeid er et viktig element i Regjeringens tiltak mot arbeidslivskriminalitet.

En analyse av dette tiltaket foreligger nå, her har Torstein Nesheim ved SNF bidratt. 

Simon Neby, Torstein Nesheim, Jostein Ryssevik, Kristin Rubecksen, Malin Dahle og Inger Nordhagen: Innsats mot arbeidslivskriminalitet. Kartlegging og evaluering av hvordan det tverretatlige statlige samarbeidet fungerer.

Vi konkluderer med at satsingen på tverretatlig samarbeid mellom statlige aktører i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet i store trekk er lovende, og at man har oppnådd noen viktige resultater. Denne satsingen er ny og er preget av intern og ekstern kompleksitet. Man kan forvente justeringer og tilpasninger over tid. 

 

 

Tverretatlig samarbeid er utfordrende, blant annet på grunn av den hierarkiske organiseringen av forvaltningen, trekk ved organisering og arbeidsmåter i de enkelte etatene, informasjons- og kommunikasjonsutfordringer, utfordringer med å finne riktige mål på effekter. Strategisk forankring i etatene og god samordning mellom departementer og etater har vært en positiv drivkraft for det operative samarbeidet. Framover står man overfor en avveining knyttet til videreføring av unike, lokale samarbeidstiltak på den ene siden og ønsket om standardisering på den andre siden.

Våre anbefalinger er knyttet til at standardisering og formalisering bør balanseres mot behov for fleksibilitet og dynamikk i tverretatlig samarbeid, at informasjonsdeling bør vektlegges i enda større grad (særlig i teknisk og praktisk forstand), at resultatmålinger bør tilpasses den reelle aktiviteten i de tverretatlige samarbeidene på en bedre måte, at strategiarbeid i den enkelte etat i større grad bør inkludere hensyn til tverretatlig samarbeid, og til slutt at utviklingen av bedre etterretnings- og analysearbeid bør tilpasses de konkrete utfordringene som skal løses på operativt nivå.
 

https://uni.no/media/manual_upload/Rapport_7-2016_Neby_Nesheim_Ryssevik_Rubecksen_Dahle_og_Nordhagen.pdf> 


  Tilbake