SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Magma, nr. 2, 22-28 (2019) Digitaldirektøren som endringsagent
Kjersti Berg Danilova, Monica Rydland, Jon Iden og Bendik Bygstad
DOI
 

Rapporten kartlegger antall fast ansatte i norsk petroleumsnæring (oljeselskap og den spesialiserte leverandørindustrien) per desember 2017. Antall ansatte er i utgangspunktet hentet fra Enhetsregisteret, men kvalitetssikret av foretakene. Resultater sammenliknes med en tilsvarende analyse gjennomført i desember 2012 og 2015. I 2017 identifiserer studien 51 olje/gass-selskap og 1.961 foretak som leverer spesialiserte produkter/tjenester til petroleumssektoren, og anslår hvor stor andel av foretakenes ansatte som arbeider med petroleumsleveranser – «petro-ansatte». Til sammen utgjør disse 111.300 ansatte som fordeles på offshore/sjø- og landbasert virksomhet. Dette er en nedgang på ca. 42.000 fast ansatte fra undersøkelsen i 2012. De fleste forsvant i perioden mellom desember 2015 og desember 2017. Rapporten analyserer den bransjemessige fordelingen av samtlige ansatte, og fordeler den landbaserte arbeidsstyrken på fylker og økonomiske regioner. Lokaliseringsmønsteret for ulike deler av aktivitetene studeres i et sentrum-periferi perspektiv. Indikatorer for regionale avhengigheter av petroleumssektoren vises. Størst relativ nedgang observerer vi i regioner som er dominert av aktiviteter som er relatert til bygging av skip, plattformer og moduler. Størst absolutt tilbakegang finner vi i de dominerende fylkene Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. En gryende desentraliserings-prosess i perioden 2012 til 2015 har stoppet opp. Regionene Stavanger/Sandnes, Bergen og Asker/Bærum har styrket sin relative betydning for den petroleumsspesifikke næringen.