SNFs publikasjonsserier


Type/nr Tittel og forfatter Last ned gratis
R04/17 «Start Smart» En eksperimentell longitudinell studie av oppstartsaktiviteter i team
Henrik Kyte Assmann og Ivar Bergem Strand
last ned
 

Det er i forskningen stor enighet om at teamets oppstartsfase har konsekvenser for hvordan teamet vil fungere. Det er imidlertid lite kunnskap om hvordan ulike oppstartsaktiviteter påvirker teamets prosess og prestasjon. Bruken av team blir stadig mer utbredt, og forskning som undersøker effekten av oppstartsaktiviteter er derfor relevant. Denne masterutredningen utforsker først direkte effekter mellom oppstartsaktiviteter og prosess over tid. Deretter undersøkes indirekte effekter mellom oppstartsaktivitet og prestasjon gjennom prosessen.
Sammenhengene ble testet i et eksperimentelt longitudinelt design over 14 uker på 113 studentbaserte team ved Norges Handelshøyskole. Teamene ble delt inn i fire manipulasjonsgrupper, som hver gjennomførte én av fire oppstartsaktiviteter á 1 time: tidligere erfaring, teamkontrakt, oppgavespørsmål og relasjonsspørsmål. Tidligere erfaring lar teamet diskutere tidligere erfaringer med teamarbeid, og komme med egne forslag til hvordan det aktuelle teamet skal fungere best mulig. Teamkontrakt lar teamet utarbeide en standardplan for hvordan teamarbeidet skal struktureres. Oppgavespørsmål lar teamet besvare spørsmål om hvordan de ønsker å fokusere på bidrag, effektivitet, mål, koordinering og motivasjon. Relasjonsspørsmål lar teamet besvare spørsmål om vennskap, samvittighet, oppvekst og stolthet.
Ved bruk av spørreskjema målte vi teamene på tre ulike kategorier prosessvariabler over tid: (i) oppgavevariabler bestående av innsats, koordinering og oppgavefokus og (ii) relasjonsvariabler bestående av samhold, tilknytning og støtte. I tillegg målte vi en type variabler som inneholder en kombinasjon av både oppgave- og relasjonsrelaterte aspekter. Vi har valgt å kalle denne kategorien for (iii) oppgave-/relasjonsvariabler bestående av samarbeidsklima, gruppens tro på seg selv og psykologisk kontrakt. Disse variablene er i teamforskningen vist å være viktige for teamprosess og -prestasjon. Avslutningsvis målte vi teamenes subjektive og objektive prestasjon på et casearbeid.
Vi finner at team som diskuterte tidligere erfaringer med teamarbeid og team som utarbeidet teamkontrakt, har signifikant bedre vurdering av arbeidsprosessen. Effekten forsterkes over tid. Det finnes også indirekte effekter av oppstartsaktivitetenes påvirkning på prestasjonsmålene.
Vi konkluderer med at oppstartsaktiviteter på én time i oppstartsfasen, har implikasjoner for hvordan teamet samarbeider over 14 påfølgende uker. Både tidligere erfaring og teamkontrakt legger til rette for gode prosesser og prestasjoner, og fordelene blir spesielt synlige over tid.

 
Pris NOK 190,-  
Språk Skrevet på Norsk