SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Transportation Research Part D: Transport and Environment, 65, 618-634 (2018) Crude oil trade and green shipping choices
Haiying Jia
DOI https://doi.org/10.1016/j.trd.2018.10.003
 

Forholdet mellom konkurranse og effektivitet har vært et omdiskutert tema de siste tiårene. Betydningen av en effektiv banksektor er av interesse for både økonomer og tilsynsmyndigheter. Denne studien utleder strukturelle og ikke-strukturelle mål på konkurranse for norske sparebanker i perioden 1997-2013 og estimerer deres relative evne til å minimere kostnader.

Konkurranse og effektivitet er nært tilknyttet hverandre i banksektoren. “Quiet life”-hypotesen postulerer at banker med markedsmakt nyter monopolrenter og tolererer kostnadsineffektiviteter under slike forhold. Nyere empiriske studier tyder på at økt markedsmakt øker kostnadseffektivitet og forkaster følgelig “quiet life”-hypotesen.

Studien er basert på en rekke modell- og regresjonsspesifikasjoner og finner ingen robust sammenheng mellom konkurranse og kostnadseffektivitet. Funnene står i kontrast til teoretiske prediksjoner og nyere empiriske funn om effekten av konkurranse på effektivitet.