SNFs publikasjonsserier


Tidsskrift Tittel og forfatter
Facilities, 36(5/6), 230-243 (2018) Concerns among local government facility managers: a Norwegian survey (https://10.1108/F-11-2016-0098)
Arnt Ove Hopland and Sturla F. Kvamsdal
 

Det blir gjerne framhevet at Oljedirektoratet har en særegen organisasjonsform, med mindre innslag av hierarki og byråkrati enn andre statlige etater. I denne rapporten beskriver vi direktoratet ut fra syv egenskaper; gruppering etter operative oppgaver, lag som grunnenhet i organisasjonen, fleksibel bemanning, hierarki og lederroller, myndiggjøring av medarbeidere, fag- og kompetanseutvikling, og ressursstyring. Vi drøfter også syv utfordringer i slike organisasjonsformer, og ser ODs organisasjon i lys av dagens trender for organisering og ledelse i staten.