SNF Publikasjonsserier


Type/nr Tittel og forfatter Last ned gratis
A07/17 Tilknytningsformer for arbeid: Virksomhetsstudien
Torstein Nesheim
last ned
 

Dette notatet er en underveisrapportering fra et prosjekt om tilknytningsformer i arbeidslivet. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Fafo (hovedansvarlig) og SNF, og er finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet. Vi gjør rede for resultatene fra en survey av 1268 norske virksomheter. Notatet tar for seg to hovedtemaer:
1. Bruken av atypiske tilknytningsformer for arbeid; midlertidige ansettelser, innleie av arbeidskraft, bruk av oppdragstakere/frilansere og kjøp av tjenester
2. Effekten av lovendringen om midlertidige ansettelser fra 1. juli 2015

 
DOI
Pris NOK 90,-  
Språk Skrevet på Norsk