Arbeid og utdanning

Det er mye som peker mot en ny arbeidsdeling i arbeidsmarkedene i vestlige land. Det kanskje viktigste ved denne nye arbeidsdelingen er innen ulike segment av arbeidskraften selv; mellom de som kan og de som ikke kan gjøre produktivt arbeid med datateknologi.

Det er klart at denne nye arbeidsdelingen er en omstilling i arbeidslivet som vil lede til produktivitetsgevinster i økonomien, og derfor også til velferdsgevinster som det har gjort ved tidligere teknologirevolusjoner. På den andre siden er det også klart at slike omstillingsprosesser påfører samfunnet og den enkelte kostnader og gir nye politikkutfordringer og utfordringer for velferdsstaten. Å forstå mekanismene i denne omstillingsprosessen, hvordan endringsprosessene finner sted mellom og innen bedrifter, og effektene av disse endringene på karrierer i arbeidslivet, på arbeidsmarkedet generelt og på potensielle produktivitetsgevinster, står øverst på forskningsagendaen.

Denne omstillingsprosessen, både årsaken til den, prosessene, utfall i arbeidsmarkedet for ulike grupper, samt produktivitetsgevinster for bedriftene, er tema for dette forskningsområdet.
 

Med utgangspunkt i samfunnsøkonomi, organisasjonsfag og arbeidssosiologi har vi studert tema som tilknytningsformer for arbeid, trepartsrelasjoner og bemanningsbedrifter, fleksible organisasjonsformer, nedbemanning og jobbkvalitet, kostnader ved omstilling for samfunnet, effekten på karrierer i arbeidslivet og kostnader for bedriften, samt outsourcing og omstilling i en nordisk velferdsstat. Søkelyset er dels på bedriftenes tilpasninger, dels på konsekvenser for arbeidstakerne.
 

Videre vil endringen denne arbeidsdelingen innebærer ha konsekvenser for utdanningssystemet og dermed for utdanningspolitikken. Dette er også et sentralt temaområde. Utfordringene utdanningssystemet har er knyttet direkte til de omstillingsprosessene som er beskrevet ovenfor, og som særlig er knyttet til at etterspørselen etter humankapital har økt i samfunnet via teknologiske nyvinninger og en generell omorganisering av produksjonen. Men det er ikke bare utdanningssystemet som har en utfordring, det gjelder like mye familiepolitikken, og kanskje særlig sammenhengen mellom utdannings- og familiepolitikken. Uansett hvordan en snur og vender på det, er det familiebakgrunnen som i stor grad – sammen med utdanningssystemet - avgjør evnen til å tilegne seg ferdigheter og menneskekapital. Siden vekst og velstand i samfunnet i stor grad avhenger av den samlede humankapitalen, vil en del av et forskningsprogram i utdanning og arbeid også i stor grad måtte fokusere på familieøkonomi i samspill med utdanningsøkonomi.
 

Med utgangspunkt i samfunnsøkonomi har vi studert utdanning og effekten av familieforhold ekstensivt. Det gjelder tema som privat og sosial avkastning på utdanning, intergenerasjonell mobilitet i utdanning og inntekt, familiestruktur og barns helse og arbeidsutfall, ressursbruk i skolen og barns karakterer, komplementariteter over tid i foreldres investering i barna, effekt på barn av fødselspermisjon, effekt av skolestart på barns voksenutfall, utdanning og tenåringsmødre.

 

Sentrale arbeider fra begge temaene:

Aakvik, A., K.G. Salvanes og K. Vaage (2008). "Measuring Heterogeneity in the Returns to Education in Norway Using an Educational Reform", forthcoming in The European Economic Review.

Black, S., P. Devereux og K.G. Salvanes (2005). "Why the Apple doesn’t fall far: Understanding Intergenerational Transmission of Human Capital", The American Economic Review, Vol 95(1), 437-449.

Black, S., P. Devereux og K.G. Salvanes (2005). "The more the merrier? The effect of family composition on children’s outcomes", The Quarterly Journal of Economics, Vol 120(2), 669-700.

Black, S., P. Devereux og K.G. Salvanes (2007). "From the Cradle to the Labor Market? The Effect of Birth Weight on Adult Outcomes of Children", The Quarterly Journal of Economics, 122(1), 409-439.

Olsen, T. og O. Kaarbø (2006). "Carrier concern, monetary incentives and job design", Scandinavian Journal of Economics, Vol 108(2), 299-316.

Kvaløy, O. og T. Olsen (2006). "Team incentives in relational contracts", Journal of Labor Economics, Vol 24(1), 139-169.

Lommerud, K.E., O.R. Straume og L. Sørgard (2006). "National versus international mergers in unionized oligopoly", RAND Journal of Economics, 37, 212-233.

Lommerud, K.E., F. Meland og L. Sørgard (2003). "Unionised oligopoly, trade liberalisation and location choice", Economic Journal, 113, 782-800.

Lommerud, K.E., K. Konrad, H.K. Künemund and Julio Robledo (2002). "Geography of the family", American Economic Review, 92(4), 981-998.

Møen, J. (2005). "Is Mobility of Technical Personnel a Source of R&D Spillovers?", Journal of Labor Economics, Vol 23(1), 81-114.

Nilsen, Ø.A., og F. Schiantarelli (2003). "Zeroes and Lumps: Investment Patterns of Norwegian Firms", Review of Economics and Statistics, 85(4), 1021-1037.

Nilsen, Ø.A., K.G. Salvanes og F. Schiantarelli, (2007). "Employment Adjustment, the Structure of Adjustment Costs, and Firm's Size", The European Economic Review, 51, 577-598.

Raaum, O., E.Ø. Sørensen og K.G. Salvanes (2007). "The neighbourhood is not what it used to be: has there been equalization of opportunity across families and communities in Norway", Economic Journal, 116, 200-222.

 

Programleder: Professor Kjell G. Salvanes, Norges Handelshøyskole
Tlf: +47 55 95 93 15
E-post:
kjell.salvanes@nhh.no
 

Prosjekter:

 • Eksternalisering av arbeid og fleksible bemanningsløsninger (Norges forskningsråd)
 • Nedbemanning, effektivisering og jobbkvalitet (Norges forskningsråd)
 • Bemanningsbedriftenes rolle i arbeidsmarkedet (Norges forskningsråd)
 • Omstilling i norsk arbeidsliv (Norges forskningsråd)
 • Strukturelle endringer i arbeidslivet (SIP fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 • Familie og velferd (Norges forskningsråd)


Medarbeidere:

 • Professor Espen Bratberg, Universitetet i Bergen
 • Professor Arne L. Kalleberg, University of North Carolina, Chapel Hill og SNF
 • Professor Kjell Erik Lommerud, Universitetet i Bergen
 • Professor Øivind Anti Nilsen, NHH
 • Professor Trond Olsen, NHH
 • Professor Kjell Vaage, Universitetet i Bergen
 • Førsteamanuensis Astrid Kunze, NHH
 • Førsteamanuensis Jarle Møen, NHH
 • Professor Erik Sørensen, NHH
 • Seniorforsker Torstein Nesheim, SNF
 • Førsteamanuensis Ragnhild Balsvik, NHH
 • Professor Karen M. Olsen, NHH
 • Førsteamanuensis Katrine Løken, Universitetet i Bergen